!دم رفاقتهای قدیمی گرم

Free-iran
Free-iran
Jun 11, 2015, 12:18 AM |
1

دم رفاقتهای قدیمی گرم!
روزنامه میرور چاپ بریتانیا اعلام نمود ریچارد هموند و جیمز می به پیشنهاد وسوسه برانگیز 4 میلیون پاوندی بی بی سی برای بازگشتن به تاپ گیر بدون حضور جرمی کلارکسن رفیق قدیمیشان جواب منفی دادند...
به همین راحتی و قاطعانه...
حالا دربرخی جاها برای یک بن روغن و 2 ساعت اضافه کار و یکی دو صفحه مطلب بیشتر نوشتن سایه همدیگرو با برنو می زن