آفرينش زمين و جهان هستي

Free-iran
Free-iran
Sep 1, 2012, 12:24 PM |
3

 

خدای ادیان تقریبا تمام ۶ روز آفرینش افسانه ای اش مشغول زمین و آنچه بر زمین هست بود اما همه ی حدود ۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ستاره ی کیهان ما را در یک روز آنهم پس از آفرینش زمین بوجود آورد آنهم تنها زینت سقف آسمان هستند. (عدد درون متن انگلیسی کم و غلط است چون حدودن کیهان ۱۰۰ هزار میلیارد کهکشان دارد و هر کهکشان حدودن ۱۰۰ هزار میلیارد ستاره)

اگر یک انسان عصر برنز صحرای عربستان یا یک بادیه نشین اسراییلی این را باور کند ایرادی نیست، اما وقتی که یک علم ثابت کرده که نخست ستارگان بوجود آمده اند سپس زمین و تا پدید آمدن ستارگان و سپس زمین سخن از یک روز دو روز نیست (حتی به قول ادیان که روز خدایی را هزار سال بشری بدانند باز عدد خیلی کوچک است) بلکه سخن از میلیارد ها سال است، یا فردی با این دانش آگاهی ندارد که باید بر آگاهی خود بیفزاید یا اینکه اگر فرد اینها را بداند باز بگوید، ادیان درست می گوید تنها می تواند یک نادان لجباز باشد.