توقف جستجوي بازماندگان زلزله

Free-iran
Free-iran
Aug 13, 2012, 11:10 PM |
0

آن چیز که بدتر از زلزله جهان را شگفت زده کرد خبر پایان جستجو بازماندگان در عرض یکروز بود