خاورمیانه‌ ایها و غربی ها

Free-iran
Free-iran
Jan 26, 2015, 10:03 PM |
1

ما خاورمیانه‌ ایها وقتی بخوایم به غرب ضربه بزنیم اموال عمومی خودمونو نابود میکنیم برای ضربه شدیدتر خودمونو منفجر میکنیم