Top 5 Chess Tips w/ IM Kostya Kavutskiy

GeniusKJ
GeniusKJ
Mar 26, 2018, 7:47 PM |
2

Top 5 tips for improving at chess from IM Kostya Kavutskiy. Enjoy!