رضایت نامه

HF-Sani
HF-Sani
Jun 12, 2014, 10:31 PM |
3

رضایت نامه

 

در مدرسه ای در یکی از روستاها، از شاگردان خواسته شد که از پدرشان رضایت نامه ای بگيرند و بیاورند از دویست نفر شاگرد، فقط یکی بود که پدرش از او راضی نبود دیگر شاگردان رضایت پدر و مادر خود را فراهم کرده بودند، اما در این میان جمله های خوشمزه و بی معنا نیز وجود داشت که چند تا از آن ها را برایتان می نگارم:

 

1-      حضور مبارک مدیر آقای دبستان(!) محترما معروض میدارم(!) که […] و جعفر از حیث اخلاق ظاهر و باطنی؟ رضایت بخشاست(!)

2-      ضمن عرض سلام اینجانب از رفتار و گفتار حسین رضایت کامیل(!) دارم.

3-      حضور آقای مدیر(!) دام شوکته(!) بعد از ابلاغ سلام؛ دیگر عباس در خانه بد نیست ولی دست چپ می نگارد(!)

4-      آقای مدیر، ما از اخلاق این؟ راضی هستیم. اگر هرف(!) بگوئیم گوش میدهد، نماز می خواند، کار میکند.

5-      بخدمت آقای مدیر پس از سلام ما از اخلاق و رفتار غدیر راضی هستیم، در خانه نسبت به برادر بزرگ خود احترام میکند، کارهایش را که تمام کرد بدروس خود متعالعه(!) میکند و در کوچه به بزرگان احترام می کند و همه اهل کوچه از او راضی.

6-      محترما معروز(!) میدارم خیلی منون(!) شدم، هیچ رنجه نشدم- رزاید(!) دارم.

7-      به خدمت ذیشرافت مدیر دبستان: بنده از اخلاق و رفتار محمد رضا راضی هستم. اجرکم عندالله.

8-      پس از تقدیم عرض سلام اکبر در خانه از او راضی هستم و هیچ شوخی نمی کند.(!)

9-      احمد بچه خوب، بخانه میرسد پدر و مادر سلام میگوید و از مدرسه که از صبحها می آئی(!) پدر و مادر خداحافظی می کنی(!) خلاصه احمد بچه با آدبی(!) است.

10-   از محمود راضی هستند، دروغ نگوید، ببزرگان اهترام(!) نماید. اسم پدرش: حاجی یوسف.

11-   حضور محترم آقای دانش آموز رسیده شرف افتتاح پذیرد(!) و اینجانب […] از طرف بنده زاده کمال رضامندی و خشنودی داریم(!) عمرکم طویل، عدوکم ذلیل(!)

12-   آقای معلم محسن:امیدوار که وجود نازنین صحت و سلامت بوده باشد و […] کبلائی قاسم(!)

13-   آقای آموزگار چهارم: غلامعلی شاگرد معدب(!) و از خود مواظبت می نماید. زیاده رحمت است(!)

14-   پس از سلام معروض بر اینکه در خانه با برادر و خواهر کوچکتر خود با مهربانی رفتار می کند.

15-   آقای معلم: این شاگرد در خانه با پدر و مادر خشرفتاری(!) میکند و همه از او راضی هستند و انشالله در آتیه شاگرد خوب و باعدب(!) می شود، انشالله.

16-   اینجانب از درس و رفتار خانگی سعید رزایت(!) دارم. امضاء: پدر اینجانب(!)

 

17-   چون محترما خواسته بود که از احوالات اینجانب بنده زاده با خبر باشید. الحمدالله خوب است(!).