مادر

HF-Sani
HF-Sani
Jul 19, 2014, 3:01 PM |
6

وقتی خیس از باران به خانه رسیدم،

 

برادرم گفت: چرا چتری با خود نبردی؟

 

خواهرم گفت: چرا تا بند آمدن باران صبر نکردی؟

 

پدرم با عصبانیت گفت: تنها وقتی سرما خوردی متوجه خواهی شد.

 

اما مادرم در حالی که موهای مرا خشک می کرد، گفت:

 

باران احمق!

 

 

این است معنی مادر