بازی اول من درجام زنده رود

بازی اول من درجام زنده رود

SardarMelli
SardarMelli
Oct 19, 2013, 7:23 AM |
2
من در دور اول بسیار بد بازی کردم حریفم انقدر ضعیف بود که حرکت یازدهم می تونستم اسب دی هفتو بگیرم
ولی حرکتی که تو بیلیتز می دیدم را در اینجا ندیدم
من مواردی را که در این بازی آموختم را لیست کردم
1.استرس بازی اول زیاده که رفته رفته در طول بازی کم میشه تا صفر بشه به نظر من بایدحرکات گشایش را هرچند خیلی آشنا باشیم را کند انجام بدیم تا جو سالن و رفت وآمد ها آرام بشه
2.تا وقتی که حریفتون هرچند ضعیف باشه تسلیم نشده و داور برد برای شما نزده مغرور نشیدمن در این بازی به خاطر برتری گشایشی اول بار مغرور شدم حریفم هم به خاطر گرفتن سوار مغرور شد
3.وقتی حریفتون برتری قاطع داره سعی کنید بهترین حرکاتو انتخاب کنید من بعد از دست دادن حمله و سوار نهایت سعی و تمرکزمو به کار گرفتم تا تونستم  پیروز بشم