به نظر شما علت نپرداختن صداو سیما به شطرنج چیست؟

SardarMelli
SardarMelli
Sep 26, 2013, 7:46 AM |
4

به نظر شما علت نپرداختن صداو سیما به شطرنج چیست؟