کتاب گشایش

کتاب گشایش

SardarMelli
SardarMelli
Sep 29, 2013, 9:17 AM |
0
در این بازی حریفم تا حرکت 16 از کتاب گشایشی استفاده می کرد من خودم تا حرکت نهم بلد بودم وحرکت مشکوک سی شش را انجام دادم ولی با فکر تونستم تا آخر داده های گشایشی مقاومت کنم من فکر می کردم  رقیبم قویه ولی بعد ازگشایش حریفم یکی در میان اشتباه فاحش می کرد حالا به بازی جدید کارونا و ناکامورا دقت کنید که کارونا حرکت 14 را اشتباه فاحش

کرد که نشون بده گشایش را ساده نباید گرفت من حریف هایی که از بانک های گشایشی استفاده می کنند بلا فاصله بعد ازبازی بلوک می کنم