دعا کن

Lord-k
Lord-k
|
1
بعضی شب ها ...

نه نه کلید حذف این جمله کجاست ؟

بعضی شب ها نه ، هر شب ، آری هر شب

دهن که باز میکنم درد می ریزد بیرون

بوی خون میدهد خنده هایم ، حرف هایم

رنگ نفرت از زندگی ، نفرت از بودن

بیچاره مادرم ، بیچاره پدر ام

بیچاره در و دیوار این خانه این اتاق ، با ط با ت !

بیچاره کلمه ها ، بیچاره این دنیای مجازی حتی

بیچاره خودم اصلا ، بیچاره تو

تورا بخدا نپرس درد ات چیست ؟! که نمیدانم

تورا بخدا برایم دعای آرامش نکن ، نه نمیگیرم

تورا بخدا حرف از فردای خوب نزن ، که نمیبینم

تورا بخدا ...

تورا بخدا یک امشب دعا کن فردا را نبینم ، که نمیخواهم
تــو را بــخدا، نگــذار فـــردا را هـــم گــریه کنـــم، کــه دیــگر طاقــت نــدارم ...
دعا کن