ناشناس

Lord-k
Lord-k
Dec 23, 2013, 11:29 AM |
0

 

بــه تصــورات دیگــران نبایــد دســت زد

گاهــی آدمــی فقــط در تصــورات دیگــران زیباســت !

شــناخته که بشــود

عــادی می شــود

فرامــوش می شــود !

و مــن میــترسم

عــادی شــوم

فرامــوش شــوم ...

( مرا نشناس )