امید

mohammadaminnozari
mohammadaminnozari
Oct 20, 2013, 8:51 AM |
4

تونگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید
تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز