خود

mohammadaminnozari
mohammadaminnozari
Nov 4, 2013, 8:22 AM |
1

تا آب شدم سراب دیدم خود را                         دریا گشتم،حباب دیدم خود را

آگاه شدم غفلت خود را دیدم                          بیدار شدم بخواب دیدم خود را