هممسر گل من

Mahshar-m
Mahshar-m
Jun 30, 2016, 9:07 AM |
23

همسر گل آینده من باید اینجوری باشه:
1_واسم شکلات کاکائویی بخره!!!!همسر گل آینده من
2_رو مچ دستم با دندوناش ساعت درست کنه!!!!همسر گل آینده من
3_موهامو ببافه!!!!همسر گل آینده من
4_همدیگه رو بزنیم بعد بذاره من بیشتر بزنمش!!!!همسر گل آینده من
5_بذاره واسش رژ بزنم!!!!همسر گل آینده من
6_اگه به حرفش گوش ندم بزنه کبودم بکنه،در مواقع ضروری موهامم بکشه!!!!همسر گل آینده من
7_باهام بازی کنه.شوخی هم ندارم،لازم باشه شبا قصه هم میگه!!!!همسر گل آینده من
8_اگه واسم حیوون بگیره که عاشقش میشم!!!!همسر گل آینده من
9_بند کفشامو ببنده بعد منم سرشو بوس کنم!همسر گل آینده من
توقع زیادی نیس که،خلم خودتی.....
10_بزاره گازش بگیرم!!!همسر گل آینده من
11_هرکاری گفتم هم انجام بده و کولم بکنه بههههههههههههههههههههله!!!!!!!!!همسر گل آینده من
همین!!!!!!!!!!ببینید من چقدر کم توقعم!!!!!!!!!!!!!!! 
بچه هم خودتی همسر گل آینده من