اگر..........

اگر..........

Mahshar-m
Mahshar-m
|
14

گر به مکنت برسی مست نگردی مردی ------------ گر به ذلت برسی پست نگردی مردی