اگر..........

اگر..........

Mahshar-m
Mahshar-m
May 21, 2015, 1:05 PM |
14

گر به مکنت برسی مست نگردی مردی ------------ گر به ذلت برسی پست نگردی مردی