گير افتادن در يك حلقه ي بي پايان!!

گير افتادن در يك حلقه ي بي پايان!!

Mathematics
Mathematics
Jun 1, 2013, 9:34 AM |
2

بدون هیچ توضیحی مراحل زیر را دنبال کنید.در انتها خودتان به نکته ی جالبی پی خواهید برد.

1-یک عدد چهار رقمی را که تمام ارقام آن یکسان نیستند،انتخاب کنید.

2-ابتدا ارقام این عدد را به گونه ای جابجا کنید که بزرگترین عدد ممکن با همین ارقام به دست آید.آن را به خاطر بسپاریدو دوباره این ارقام را به گونه ای که کوچکترین عدد ممکن به دست آید،جابجا کنید.این عدد را نیز به خاطر داشته باشید.

3-اکنون باید عدد کوچکتررااز عدد بزرگتر کم کنید.

4-گام های 2و3را تکرارکنید تا آنجا که متوجه شوید اتفاق خاصی،روند را بر هم میزندو قبل از آنکه چیز غیر معمولی ندیدیدازآن دست نکشید.ممکن است پس از یک تفریق یا چند تفریق سرانجام به عدد6174خواهید رسیدو پس از آن شما در یک حلقه ی بی پایان گیرافتاده اید.