اثبات علمی

Mathematics
Mathematics
Aug 22, 2013, 4:41 PM |
10

هرکه سوادش کمتر درآمدش بیشتر!

از قدیم گفته اند وقت طلاست،به عبارت دیگر:

زمان = پول :معادله 1

همین طور گفته اند توانا بود هرکه دانا بود، یعنی:

توان = علم :معادله2

می دانید که:

زمان / کار = توان :معادله 3

با جای گذاری معادله 1 و 2 در معادله 3 به این معادله می رسیم:

پول / کار = علم

که می توانیم آن را به این صورت بازنویسی کنیم:

علم / کار= پول

بنابراین

Lim(پول)=

(وقتی علم به صفر میل می کند)

یعنی هرچه علم و سوادت کمتر باشد در آمدت بیشتر است و این هیچ ربطی به مقدار کار انجام شده ندارد

 

به عبارت دیگر وقتی علمت به سمت صفر میل کند،پولت به بی نهایت خواهد رسید!!