یاد من باشد...تنها هستم

Mathematics
Mathematics
Sep 24, 2014, 9:43 AM |
7

یاد من باشد...تنها هستم

دیرگاهی است در این تنهایی

رنگ خاموشی در طرح لب است

بانگی از دور مرا می خواند،

لیک پاهایم در قیر شب است

رخنه ای نیست در این تاریکی

در و دیوار بهم پیوسته

سایه ای لغزد اگر روی زمین

نقش وهمی است زبندی رسته

نفس آدم ها

سر بسر افسرده است

روزگاری است در این گوشه پژمرده هوا هر نشاطی مرده است

دست جادویی شب

در به روی من و غم می بندد

می کنم هر چه تلاش ، او به من می خندد

نقش هایی که کشیدم در روز،

شب ز راه آمد و با دود اندود

طرح هایی که فکندم در شب،

روز پیدا شد و با پنبه زدود

دیرگاهی است که چون من همه را

رنگ خاموشی درطرح لب است

جنبشی نیست در این خاموشی

دست ها ، پاها در قیر شب است

 

"سهراب سپهری"