می پذیرم

Mathematics
Mathematics
|
5

اشتباهاتم...

را دوست دارم!

آنها،همان تصمیماتی هستند؛ که...خودم گرفته ام!

و....

نتیجه اش را هر چه باشد؛

میپذیرم!

اشتباهاتم،...را گردن کسی نمی اندازم!

مى پذيرم؛ که...انسانم و اشتباه میکنم! نه،فرشته ام

و نه،شیطان!

و نه،انسان کامل!

وقتی زمین میخورم،...بلند میشوم؛

خودم را میتکانم و...ادامه میدهم!

اشتباهاتم را دوست دارم...!

آنها،حباب شیشه ای غرورم را میشکنند...!

هر زمان به اشتباهاتم پی بردم؛

بزرگتر شده ام!

اشتباهاتم را دوست دارم...!

آنهاگران ترین، تجربه هایم هستند؛

 

چراکه برایشان هزینه گزافی پرداخته ام!