روزی مردی داخل چاله ای افتاد و بسيار دردش آمد

Omid
Omid
May 29, 2013, 8:25 AM |
2
روزی مردی داخل چاله ای افتاد و بسيار دردشآمد ...
 
 یک روحانی او را دید و گفت :حتما گناهی انجام داده ای!
  
یک دانشمند عمق چاله و رطوبت خاک آن را اندازه گرفت!
 
یک روزنامه نگار در مورد دردهایش با او مصاحبه کرد!
  
یک یوگيست به او گفت : این چاله و همچنين دردت فقط در ذهن تو هستند در واقعيت وجود ندارند!!!
 
یک پزشک برای او دو قرص آسپرین پایين انداخت!
  
یک پرستار کنار چاله ایستاد و با او گریه کرد!
  
یک  روانشناس او را تحریک کرد تا دلایلی را که پدر و مادرش او را آماده افتادن به داخل چاله کردهبودند پيدا کند!
 
یک تقویت کننده  فکر او را نصيحت کرد که : خواستن توانستن است!
 
یک فرد خوشبين به او گفت : ممکن بود یکی از پاهات رو بشکنی!!!
 
سپس فرد بیسوادی گذشت و دست او را گرفت و او را از چاله بيرون آورد...!
   
 
آنکه می تواند انجام می دهد و آنکه نمی تواند انتقاد می کند.
 جرج برناردشاو