سبیل

PersianSultan
PersianSultan
Jun 5, 2012, 4:15 AM |
1

سبیل معمولی: که پشت لب بالارا به طور متوسط پوشانده نمره ۴ و کوتاهتر زده می‌شد
سبیل داش مشدی‌ها و لوطی‌ها: که باید کلفت سرتاسری تا چاک دهان 
بدون آب خوری بود


سبیل دراویش: که باید کلفت سرتاسری شارب دار بوده تمام لب بالاو 
قسمتی از دهان و در بعضی از موارد تمام چاک دهان را بپوشاند به آن سبیل گنده نیز گفته می‌شد

سبیل پر: تا چاک دهان برای سالمندان وزین که از دو طرف به سمت کنار و سرهایشان رو به پائین شانه زده شود
سبیل استالینی: شبیه سبیل اعیانی یا سالمندی با کمی آب خور که به تدریج در اثر طرد کمونیست مآبی منسوخ گردید
سبیل پهلوانی: که آن را هر چه زیادتر کلفت و پر و کشیده ساخته دو طرفش را با پیوند به موهای گونه (پیوند ریش و سبیل) داده به طرف گوش‌ها می‌بردند

سبیل چخماقی

سبیل کلفت یا پر پشت: که برگشتگی ندارد


سبیل چنگیزی یا قیطانی


 سبیل مگسی یا سبیل هیتلری


سبیل داگلاسی (منسوب به داگلاس فیربنکس نخستین بازیگر نقش زورو) که 
از قد و پهنا کوتاه شده، بالا و بغلشان تراشیده و نازک گردید
 
و 
در 
آخر
رین دی دی دین دی دی دینگ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.