راز تنهایی

Rihana00
Rihana00
Jan 4, 2014, 1:51 AM |
8

راز تنهایی


دروغ بگو ؛ تا باورت کنند
آب زیر کاه باش ؛ تا بهت اعتماد کنند
بی غیرت باش ؛ تا آزادی حس کنند
خیانت هایشان را نبین ؛ تا آرام باشند
کذب بگو ؛ تا عاشقت شوند
هرچه نداری بگو دارم
، هر چی داری بگو بهترینش را دارم

اگر ساده ای ؛ اگر راست گویی ؛ اگر باوفایی .... اگر با غیرتی
اگر یک رنگی .... همیشه تنهایی...!!!