توام همیشه خوشحال باش،مثه من...

Rihana00
Rihana00
Feb 1, 2014, 7:10 AM |
3

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟

...
Because Idon't expect anything from anyone,
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،

Expectations always hurt .. Life is short .. So love your life ..
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند .. زندگی کوتاه است .. پس به زندگی ات
عشق بورز ..

Befor youspeak » Listen
قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن

Befor you hurt » Feel
قبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن

Befor you hate » Love
قبل از تنفر » عشق بورز

That's Life … Feel it, Live it & Enjoyit.
زندگی این است ... احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر