بایـدها و نبایـدهای سـه گانـه در زنـدگی

Rihana00
Rihana00
Mar 4, 2014, 10:02 AM |
1

Three things in life that are never certain

سه چیز در زندگی پایدار نیستند

Dreams

رویاها

Success

موفقیت ها

Fortune

شانس

Three things in life, once gone never come back

سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند

Time

زمان

Words

گفتار

Opportunity

موقعیت

Three things in human life are destructive

سه چیز در زندگی انسان را خراب می کنند

Alcohl

الکل

Pride

غرور

Anger

عصبانیت

Three things are constructive in life

سه چیز انسانها را می سازند

Hard Work

کار سخت

Sincerity

صمیمیت

Commitment

تعهد

Three things are most valuable in life

سه چیز در زندگی بسیار ارزشمند هستند

Love

عشق

Self-Confidence

اعتماد به نفس

Friends

دوستان

Three things should never be shattered in life

سه چیز در زندگی که هرگز نباید از بین بروند

Peace

آرامش

Hope

امید

Honesty

صداقت

And how beautifully these three important things in life, are expressed by Dr.Ali Shariati

و چه زیبا این سه چیز مهم در زندگی از دیدگاه دکتر علی شریعتی بیان شده

Never rely on three things

به سه چیز هرگز تکیه نکن

Pride

غرور

Lie

دروغ

Love

عشق

A pride individual gallops

انسان با غرور می تازد

He loses by telling lies

با دروغ می بازد

And dies with love

و با عشق می میرد

Our happiness in life is based on three principals

خوشبختی زندگی ما بر سه اصل است

Yesterday's Experience

تجربه از دیروز

Benefiting the present

استفاده از امروز

And Hope for Tomorrow

امید به فردا

The destruction of our lives are also based on three principles

تباهی زندگی ما نیز بر سه اصل است

Regret for Yesterday

حسرت دیروز

Wasting Today

اتلاف امروز

Fear of Tomorrow

ترس از فردا