آخربازی فیل و 1 پیاده در برابر دو پیاده

Roholla-r
Roholla-r
Dec 26, 2015, 1:25 PM |
2
سیاه شروع و مساوی میکند