منتظر نباش

منتظر نباش

ShAaAaApi
ShAaAaApi
May 22, 2014, 7:15 AM |
5

آيينه پرسيد : که چرا دير کرده است ؟ نکند دل ديگری او را اسير کرده است ؟

خنديدم و گفتم : او فقط اسير من است تنها دقايقی چند تاخير کرده است .

آيينه به سادگيم خنديد و گفت : احساس پاک ، تو را زنجير کرده است .

گفتم : از عشق من چنين سخن مگوی گفت : خوابی ! سالها دير کرده است .

در آيينه به خود نگاه می کنم آه !!! عشق تو عجيب مرا پير کرده است .

راست گفت آيينه که منتظر نباش ، او برای هميشه دير کرده است

...


.....