مقایسه روند تفکر اساتید شطرنج با خودتان

alihajiarab
alihajiarab
Jul 16, 2014, 12:49 AM |
6

در کتاب «تفکر شطرنجباز» تالیف پرفسور هلندی آ.دو گرت جهت تز دکترای خود پوزسیونی را برای اساتید مختلف چیده و از آنها خواسته تا راه حل (بهترین ادامه) را بیابند. کرس در 6 دقیقه،  آلخین در 9 دقیقه و استاد بزرگ آمریکایی فاین در 8 دقیقه  راه حل را یافته بودند.ساعت را تنظیم کنید و به پوزسیون نگاه کنید شرط مقایسه شما با اساتید این است که حتما جواب را صحیح بیابید. درصورت ابراز علاقه از طرف دوستان چگونگی روند تفکر اساتید را شرح میدهم