x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW

مقایسه روند تفکر اساتید شطرنج با خودتان

alihajiarab
Jul 16, 2014, 12:49 AM 6

در کتاب «تفکر شطرنجباز» تالیف پرفسور هلندی آ.دو گرت جهت تز دکترای خود پوزسیونی را برای اساتید مختلف چیده و از آنها خواسته تا راه حل (بهترین ادامه) را بیابند. کرس در 6 دقیقه،  آلخین در 9 دقیقه و استاد بزرگ آمریکایی فاین در 8 دقیقه  راه حل را یافته بودند.ساعت را تنظیم کنید و به پوزسیون نگاه کنید شرط مقایسه شما با اساتید این است که حتما جواب را صحیح بیابید. درصورت ابراز علاقه از طرف دوستان چگونگی روند تفکر اساتید را شرح میدهم

 

Online Now