ایرج میرزا_جالبه حتما بخونین)

amirnew
amirnew
Mar 19, 2012, 12:04 PM |
4

کارگر در زیر کار و دخترک در زیر یار هردو مینالند اما این کجا و آن کجا/

یک منار در اصفهان و یک منار زیر پتو، هر دو جنبانند اما این کجا و آن کجا/

دختر دروازه غار و دختر دریا کنار هردو عریانند اما این کجا و آن کجا/

نو عروس در حجله و جنگجو در کاروزار، هردو خونینند اما این کجا و آن کجا/

بند تنبان فاطی و کرست زی زی خانوم، هردو چسبانند اما این کجا و آن کجا

نیزه داران در مصاف و بیضه داران در لحاف، هردو در رزمند اما این کجا و آن کجا

خشت سازان در بیابان، عشقبازان در اتاق، هر دو میمالند اما این کجا و آن کجا

چرخ و دنده زیر ماشین، مردوزن زیر لحاف، هر دو در گیرند اما این کجا و آن کجا میترا

با روژ لب، مش حسن با ماله اش، هردو میمالند اما این کجا و آن کجا

بوسه های دلبر و نقل و نبات و با قلوا، هردو شیرینند اما این کجا و آن کجا

دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه، هردو جانسوزند اما این کجا و آن کجا

چکمه خانم شهین و چکمه شمر لعین، هردو از چرمند اما این کجا و آن کجا

شکر مازندران و شکر هندوستان، هردو شیرینند اما این کجا و آن کجا

بچه در قنداق و آخوند در وطن هردو می رینند اما این کجا و آن کجا