نصیحت

arash9566
arash9566
Jul 24, 2013, 6:42 AM |
1

Three sentences for getting SUCCESS:
a) Know more than other.
b) Work more than other.
c) Expect less than other

 

 

Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot

 

در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید: اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.