هیچ کس منتظر خواب تو نیست که به پایان برسد...!

blackcrow01
blackcrow01
Nov 12, 2014, 1:56 PM |
3هیچ کس منتظر خواب تو نیست که به پایان برسد...!


لحظه ها می آیند، سالها می گذرند


و تو در قرن خودت می خوابی


هیچ پروازی نیست که برساند ما را به قطار دگران؛


مگر اندیشه و علم
  

مگر انگیزه و عشق مگر آیینه و صلح


      و تقلا و تلاش...


بخت از آن کسی است که مناجات کند با کارش


و در اندیشه یک مسآله خوابش ببرد


و کتابش را بگذارد زیر سرش


و ببیند در خواب حل یک مسآله را


باز با شادی یک مسآله بیدار شود