Different names of chess pieces

chessolite
chessolite
Jan 27, 2012, 10:41 PM |
7

To those who often play the endless quiz this might be of some help because some questions come with these options and hence i submitted this-Penguin

 

Piece names

Language

King

Queen

Rook

Bishop

Knight

Pawn

Chess

Check

Checkmate

figurine

 

 

...

+

#

Afrikaans

K Koning

D Dame (lady)

T Toring (tower)

L Loper (runner)

R Ruiter (rider)

(P) Pion

Skaak

Skaak

Skaakmat

Arabic

م مَلِك

و وزير

ر رخ/طابية

ف فيل

ح حصان

ب بيدق/عسكري

شطرنج

كِش مَلِك

كِش مات

Bānglā

R Rājā
রাজা

M Montri
মন্ত্রী

N Noukā
নৌকা

G Gôjo
গজ

Gh ghodā
ঘোড়া

(B) Bore
বড়ে


দাবা(Dābā)

Kisti
কিস্তি

Kistimāt
কিস্তিমাত

Belarusian

К кароль

Вз візыр

Лд ладзьдзя

А афіцэр

В вершнік

(Л) латнік

Шахматы

Шах

Мат

Bulgarian

Ц цар

Д дама

Т топ

О офицер

К кон

(П) пешка

Шахмат/Шах

Шах

(Шах и) мат

Catalan

R rei

D dama/reina (lady/queen)

T torre (tower)

A alfil

C cavall (horse)

(P) peó

Escacs

Escac/Xec

Escac i mat

Chinese

K 
(Wáng, king)

Q 
(Hòu, queen)

R 
(Chēchariot)

B 
(Xiàng, elephant)

N 
(, horse)

(P) 
(Bīng, soldier)

國際象棋
(Guójì Xiàngqí)

將軍
(Jiāngjūn, general)

將死
(Jiàng sǐ, checkmate)

Croatian

K kralj

D dama/kraljica

T top/kula

L lovac/laufer

S skakač/konj

(P) pješak

Šah

Šah

Šah mat

Czech

K král

D dáma

V věž

S střelec

J jezdec

(P) pěšec

Šachy

Šach

Mat

Danish

K konge (king)

D dronning (queen)

T tårn (tower)

L løber (runner)

S springer (jumper)

(B) bonde (peasant)

Skak

Skak

Skakmat

Dutch

K koning (king)

D dame/koningin (lady/queen)

T toren/kasteel (tower/castle)

L loper/raadsheer (runner/counsellor)

P paard (horse)

(pi) pion

Schaken

Schaak

Mat/Schaakmat

English

K king

Q queen

R rook

B bishop

N/Kt knight

(P) pawn

Chess

Check

Checkmate

Esperanto

R reĝo (king)

D damo (lady)

T turo (tower)

K kuriero (courier)

Ĉ ĉevalo (horse)

(P) peono

Ŝako

Ŝak

Ŝakmato

Estonian

K kuningas (king)