LIKE

LIKE

dahousecat
dahousecat
Apr 9, 2013, 8:18 PM |
11

You like,.

I like,..

Like it a lot ,..

You are like me ,.

I am like you ,.

I like you ,,,

You , i like ,..

I, do as you like ,..

You like ,.

I like ,.

You like what is mine ,.

I like what is yours ,..

As you like ..

As i like ...

Just fooling around,.

Like a lot ..

You like yourself ,..

I like myself,..

You, as you like ,.

Me, as i like,..

You like it ,,

I like it ,..

You are you ,..

I am me .........