شطرنج!

blackcrow01
blackcrow01
Aug 9, 2014, 12:30 PM |
3

زندگی شطرنج دنیا و دل است
قصه پر رنج صدها مشکل است
شاه دل کیش هوسها میشود
پای اسب ارزوها در گل است
فیل بخت ما عجب کج می رود
در سر ما بس خیال باطل است
مهره های عمر ما نیمش برفت
مهره های او تمامش کامل است
ما نسنجیده پی فرزین او
غافل از این کو حریفی قابل است