mate whit Queen مات با وزیر

gmhosseini
gmhosseini
Dec 14, 2010, 12:24 PM |
0

ساده ترین راه برای مات کردن با وزیر روش اسبی است

Horse Method