تاملاتی درباره واژگان1

hadi753
hadi753
Aug 26, 2012, 5:02 AM |
0

متن زیر تماما از کتاب «گفتارهایی در زبان شناسی » نوشته کوروش صفوی اقتباس شده است:

 برخی از واژه های قرضی در طی زمان حضورشان در نظام قرض گیرنده تحت آن چنان تغییرات سازه ای و معنایی قرار میگیرد که دیگر تشخیص قرضی بودنشان ممکن نیست.برای مثال ، در زبان ترکی

doq-mak 

به معنی زادن یا زاییدن است و صفت مفعولی 

doq-lu

در معنی زاده یا زاییده شده به کار می رود.با گذشت زمان از ورود واژه «دوق-لو» به فارسی ، تقطیع آن به صورت«دو-قلو» در نظر گرفته شده است.و به تصور اینکه دو در دوقلو همان عدد 2 فارسی است، چنین پنداشته شده است که دوقلو در اصل برای زاده شدن 2 بچه با یکدیگر به کار می رود.به این ترتیب ، بر اساس قیاس واژه های سه قلو ، چهار قلو و جز آن نیز ساخته شده است که دیگر هیچ ارتباطی با ساخت اصلی واژه در زبان قرض دهنده ندارد.