بسلامتی خودم

kalantar20
kalantar20
Dec 12, 2013, 2:30 PM |
2

به سلامتي خودم که ته ته معرفت اگه نباشم.بي معرفت هم

نيستم !!!

به سلامتي خودم اگه هيچکي نباشم.لااقل نامرد نيستم !!!

به سلامتي خودم که به هرکي رسيدم خنديدم تا طرف با ديدنم

واسه 2.3 دقيقه هم که شده بخنده و غم غصه هاشو بريزه دور !!!

به سلامتي خودم که دوست داشتن رو از همون بچگي ياد

گرفتم !!!

به سلامتي خودم که بخشيدم و بخشيده نشدم !!!...

بزن به سلامتي حرفهاي دلت که به کسي نگفتي....

بزن به سلامتي اينکه کوه درد بودي ولي دم نزدي.....

بزن به سلامتي تنهايي هات ولي تنهايي رو دوست نداشتي...

بزن به سلامتي ارزوهايي که نتونستي لمسشون کني.....

بزن به سلامتي عشقي که طالعش به اسمت نبود ولي هنوزهم دوسش داري....

بزن به سلامتي شبهايي که تو تنهاييهات گريه کردي ولي نميدونستي براي چي....

به سلامتي خودم که هميشه تلاش کردم به اونهايي که دوستشان دارم عشق بورزم وهميشه انرژي مثبت

بهشون بدم وهميشه بهشون اميدواري بدهم که مي شود به زندگي ناجوري که داريم حس قشنگتري داشت چشمهار ابيد شست جور ديگر بايد دي

به سلامتي خودم که مي دونم هر کسي که اين متنو بخونه پيش خودش کلي تعبيرو تفسير مي کنه ومن براي

همه ي تعابير وتفاسيرتون احترام قائلم وشما آزادين هر طور مي خواين برداشت کنين


به سلامتي خودم که حتي از تحقير بعضي آدمها وگاهي تمسخرشون برا خودم پله مي سازم ونمي ذارم اين

حس ناجور تو دلم انباشته بشه وزمينه ساز رفتارهاي آفت آميز بعديم بشه .به سلامتي خودم که هيچ کس نمي

همه رنجهايي که هرروز تو زندگيم شخم زده مي شن سلام مي کنم وبوسش مي کنم وسرشار مي شوم از

لذت زندگي


به سلامتي خودم که هميشه تو جمع با همه مي گم ومي خندم وکلي ادا در مي يارم ودودقيقه

تو تنهايي که باهام حرف بزنين مي فهمين که يه دنيا دردم .به سلامتي خودم که اگه حس وحال

خوبي داشته باشم اگه شاد باشم ويا غصه دار اگه از يکي خوشم بياد ويا بر عکس از ديگري

چندان خوشم نياد با شهامت وجسارت ستودني فرياد مي زنم هم شاديمو هم غمم رو وهم خوش

اومدن وهم بد اومدنمو


به سلامتي خودم که دل بستم ولي کسي دل بهم نبست . . .

به سلامتي خودم که شکستم ولي کسي رو نشکستم . . .

به سلامتي خودم که عاشق شدم ولي کسي عاشقم نشد . . .

به سلامتي خودم که کم مثل من زياد پيدا نميشه . . .

به سلامتي خودمون که خوبم ولي بعضيا فکرميکنن خوبي

ازخودشونه . . .

خلاصه کلي به سلامتي خودم. . .

سلامتي مادري که :

هم مادر بود هم پدر ! هم مريض بود هم سالم !

هم گرسنه بود ، هم سير !

هم پير بود ، هم جوون !

هم دل شکسته بود ، هم دل زنده !

مادرهايي که دلخوشيشون تو دلخوشي ما خلاصه ميشه …


سلامتي پسرا،نه واسه ريشو قدشون
واسه معرفتشون

سلامتي دخترا نه واسه چشماي ناز و پوست صافشون

واسه قلباي پاکشون

سلامتي خودم نه واسه اين حرفام

واسه اينکه مرحم ندارم واسه دردام..