حواست باشه

kalantar20
kalantar20
Jul 20, 2014, 3:41 AM |
2

آقا پسری که به عشقت میگی میذاری ببوسمت ؟
...
.
.
.
.
.
..
برای یه دختر خیلی سخته یه نفر دست بهش بزنه ... ببوستش...
وقتی عشقت سرشو میندازه پایین و میگه باشه...
اینو بدون که براش راحت نبوده...
کلی با خودش کلنجار رفته...همه چیز رو زیرپاش گذاشته و قبول کرده...
آهای پسر ایرونی با توام!
مرد باش و به یه بوسه رضایت بده ...
تو فقط اجازه یه بوسه از اون دختر گرفتی نه چیز دیگه ...
یه دختر احساسشو ... قلبشو میذاره کف دستش و میاد جلو ...
تو هم مرد باش و با احساست برو... نه با چیز دیگه ...!
چرا دست گل آلود شهوتت رو توی حوضچه زلال احساسش میشوری ؟
میدونی مدیونی ؟
به تموم هم جنسای خودت مدیونی ...
به تموم کسایی که بعد از تو قراره با اون دختر برخورد داشته باشن مدیونی ...
در برابرشون مسئولی ...
چرااااااااا؟
چون تو دید اون دختر رو نسبت به همه عوض کردی...
چون تو ذهن اون دختر رو خراب کردی ... فکرشو مشغول کردی ...
آره برادر من مدیونی ... !
پس بخاطر دخترا نه !
بخاطر هم جنسای خودمون هم که شده حواست  باشه .