زخم

sahba
sahba
Sep 18, 2017, 5:19 PM |
0

در قامت رسای تو ای سرو

کدام صاعقه آیا کبود خواهد خواند؟

کدام زخم 

در تو دمل خواهد بست؟