وظیفه ما

sarmadkhalesi
sarmadkhalesi
Nov 6, 2013, 9:46 AM |
2

باید دانست

 " جاده های زندگی را خدا هموار می کند

 کار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست ... "

پس اینقدر آه و ناله چرا ؟

جملات زیبا گیله مرد