سال نو مبارک

sharifiali
sharifiali
Mar 26, 2013, 6:07 AM |
2
"يا مقلب قلب ما را شاد کن
يا مدبر خانه ام آباد کن
يا محول احسن الحالم نما
از بدي ها فارغ البالم نما"
با رفیقان صفا یارم نما
از خوشیشان شاد و شادانم نما
سال نو را پر ز نور عشق ساز
قلب ما را سوی خود می دار باز 
فقر را از کشور ما دور دار
مردمان را خوش دل و مسرور دار
در جهان انوار سرمستی بتاب
سینه ها انبوه کن از عشق ناب
جنگ از دنیا همه برچیده ساز
بلبلان بفرست هر سو نغمه ساز
پس عنایت کن تو ای دانای سر
ضعف ما با لطف خود کن مستتر
آمین یا رب العالمین
علی شریفی 28 اسفند 91