چند بیت که از نکات شطرنجی در آن استفاده شده است

sharifiali
sharifiali
Apr 14, 2013, 12:51 AM |
1

ما چو شطرنجیم اندر برد و مات

برد و مات ما تویی ای خوش صفات

جناب مولانا

---------------------

بر سر شطرنج چست است این غراب

تو مبین بازی به چشم نیم خواب

زانکه فرزین بند ها داند بسی

که بگیرد در گلویت چون خسی

جناب مولانا

(اشاره است به شیطان و نفس که به گونه ای قصد ضربه فنی کردن انسان را می کنند که انسان به این راحتی متوجه آن نمی شود)

---------------------

تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند

عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست

جناب حافظ

---------------------

بیدق خود را به فرزینش مده

بوریایت را به بالینش مده

اقبال لاهوری

---------------------

بیدق به معنای پیاده

فرزین به معنای وزیر