پاسی قبل از نیمه شب

shazde
shazde
Aug 11, 2014, 12:07 PM |
0

به نام خداوند سلام

سلام به رمضانی که گذشت و دل هایی که رمضانی شد و جان هایی که رمضانی بمانند

نوشتن همیشه موضوع نمی خواهد انگشتانی همراه و شوقی بر نوشتن شراره های دل می خواهد

کمی از آسمان و زیباییهایش مرور کنم که دوست دار آسمانم و دوستدار دوست دارانش

این شب ها که به دهه دوم ماه امرداد رسیده ایم و تابستان زیبا را از نیمه گذرانده ایم موقع اتصال به شهاب باران برساووشی است فردا شب و شب بعد آن بهترین زمان است اگرچه ماه شوال به نیمه رسیده است و شبمان را نور باران کرده است ولی هنوز هم روزنه ای است

 ای مهربان ترین قلم هایمان را مهربان چون دوستی که به شادی دوستش می اندیشد ، بچرخان