یه شوخی کوچولو

shazde
shazde
Sep 5, 2013, 11:43 PM |
2

مرد کلمه را کشف کرد و مکالمه را اختراع کرد
زن مکالمه را کشف کرد و شايعه اختراع شد

 

مرد کشاورزي را کشف کرد و غذا اختراع شد
زن غذا را کشف کرد و رژيم غذايي را اختراع کرد!

مرد دوستي را کشف کرد و عشق اختراع شد
زن عشق را کشف کرد و ازدواج را اختراع کرد!

مرد تجارت را کشف کرد و پول را اختراع کرد
زن پول را کشف کرد و « خريد کردن » اختراع شد
 

از آن به بعد مرد چيزهاي بسياري را کشف و اختراع کرد
ولي زن همچنان مشغول خريد بود!