MANHID BA AT WALANG MALASAKIT ANG DIYOS?

team_update
team_update
Dec 5, 2014, 5:06 AM |
2

Ipinalalagay ng maraming tao na ang sagot sa tanong na iyan ay oo. ‘Kung nagmamalasakit ang Diyos,’ ang sabi nila, ‘tiyak na ibang-iba sana ang daigdig, hindi ba?’ Nakikita natin sa ating paligid ang isang daigdig na punung-puno ng digmaan, poot, at kahapisan. At bilang mga indibiduwal, tayo ay nagkakasakit, nagdurusa, at namamatayan ng mga mahal sa buhay. Kaya naman, marami ang nagsasabi, ‘Kung nagmamalasakit ang Diyos sa atin at sa ating mga problema, tiyak na hindi niya hahayaang mangyari ang gayong mga bagay, hindi ba?

Ang masaklap pa rito, naiimpluwensiyahan kung minsan ng relihiyosong mga guro ang mga tao na isiping manhid ang Diyos. Paano? Kapag may nangyayaring sakuna, sinasabi nila na kalooban ito ng Diyos. Sa diwa, sinisisi ng gayong mga guro ang Diyos sa masasamang bagay na nangyayari. Iyan ba ang katotohanan hinggil sa Diyos? Ano ba talaga ang itinuturo ng Bibliya? Sumasagot ang Santiago 1:13: “Kapag nasa ilalim ng pagsubok, huwag sabihin ng sinuman: ‘Ako ay sinusubok ng Diyos.’ Sapagkat sa masasamang bagay ay hindi masusubok ang Diyos ni sinusubok man niya ang sinuman.” Kaya hindi ang Diyos ang pinagmumulan ng kabalakyutan na nakikita mo sa daigdig sa palibot mo. (Job 34:10-12) Totoo, pinahihintulutan niyang mangyari ang masasamang bagay. Ngunit may malaking pagkakaiba angpagpapahintulot na mangyari ang isang bagay at ang pagiging sanhi nito.

Halimbawa, sabihin natin na isang matalino at maibiging ama ang may malaki nang anak na nakapisan pa rin sa kaniyang mga magulang. Nang magrebelde ang anak at magpasiyang umalis na sa bahay, hindi siya pinigilan ng kaniyang ama. Masama ang naging pamumuhay ng anak at nasuong ito sa gulo. Ang ama ba ang sanhi ng mga problema ng kaniyang anak? Hindi. (Lucas 15:11-13) Sa katulad na paraan, hindi pinipigilan ng Diyos ang mga tao kapag pinili nilang tahakin ang isang masamang landasin, ngunit hindi siya ang sanhi ng mga problemang bunga nito. Kung gayon, tiyak na hindi makatuwirang sisihin ang Diyos sa lahat ng problema ng sangkatauhan.

May mabubuting dahilan ang Diyos kung bakit pinahintulutan niya ang sangkatauhan na tahakin ang isang masamang landasin. Bilang ating marunong at makapangyarihang Maylalang, hindi niya kailangang ipaliwanag sa atin ang kaniyang mga dahilan. Gayunman, dahil sa pag-ibig ay ginawa ito ng Diyos. Marami ka pang matututuhan hinggil sa mga dahilang ito saKabanata 11. Ngunit makatitiyak ka na hindi ang Diyos ang dahilan ng mga problemang kinakaharap natin. Sa kabaligtaran, ibinibigay niya sa atin ang tanging pag-asa para malutas ang mga ito!Isaias 33:2.

Karagdagan pa, ang Diyos ay banal. (Isaias 6:3) Nangangahulugan ito na siya ay dalisay at malinis. Walang mababakas na kasamaan sa kaniya. Kaya lubusan tayong makapagtitiwala sa kaniya. Pero hindi tayo makapagtitiwala nang ganiyan sa mga tao, yamang nagiging tiwali sila kung minsan. Kahit ang pinakamatapat na taong may awtoridad ay madalas na walang kapangyarihang lunasan ang pinsalang idinudulot ng masasamang tao. Ngunit ang Diyos ay makapangyarihan-sa-lahat. Kaya niya at talagang aalisin niya ang lahat ng naging epekto ng labis na kasamaan sa sangkatauhan. Kapag kumilos ang Diyos, wawakasan niya ang kasamaan magpakailanman!Awit 37:9-11.

source; http://www.jw.org/tl/publikasyon/aklat/bibliya-itinuturo/katotohanan-tungkol-sa-diyos/