తెలుగు - TELUGU
తెలుగు, భారత దేశము లోని దక్షిణ ప్రాంతములోని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అధికార భాష.తెలుగు భారత దేశంలోని ప్రాంతీయ భాషలలో మొదటి స్థానం లోను, ప్రపంచంలోని ప్రజలు అత్యధికముగా మాట్లాడే భాషలలో పదిహేనవ స్థానములోనూ, భారత దేశములో జాతీయ భాషయిన హిందీ తర్వాత రెండవ స్థానములోను నిలుస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 9కోట్ల మందికి పైగా ఈ భాషను మాట్లాడతారు. This is for All TELUGU people
Administratoren
Teammatches
  • Laufende:
  • Gesamtpunktzahl:
  • Gewonnene Partien:
  • Durchschnittliches Rating:
  • Heutiger Rang: