Mga Ipinamimigay, Laro ng Pagkakataon, at Sweepstakes

Ang sumusunod na text ay isang saling-wikang nagbibigay impormasyon lamang. Ang tanging legal at balidong bersyon ay available sa Ingles.
Petsa ng Pagkabisa: November 18, 2022

Paminsan-minsan, ang Chess.com ay nag-iisponsor ng anumang bilang ng mga pamigay, laro ng pagkakataon, o mga kaganapang sweepstakes.

HINDI KAKAILANGANING BUMILI UPANG MAKAPASOK O MANALO NG MGA PREMYO O PERA SA ANUMANG MGA KAGANAPANG GANITO ANG KALIKASAN. ANG ANUMANG URI NG PAGBILI O PAGBAYAD AY HINDI MAKAPAGTATAAS NG IYONG PAGKAKATAONG MANALO. ANG LAHAT NG GANITONG MGA KAGANAPAN AY WALANG BISA KUNG SAAN IPINAGBABAWAL O PINAGHIHIGPITAN NG BATAS.

Sa pakikilahok sa mga naturang Kaganapan, tinanggap mo nang walang kundisyon at sumang-ayon na sumunod at manatili sa mga Tuntuning ito, anumang Tuntuning Opisyal ng Kaganapan na may kaugnayan sa Kaganapan, at ang mga desisyon ng Chess.com, ay magiging pangwakas at may bisa sa lahat ng aspeto. Ang Chess.com ay responsable sa koleksyon, pagsusumite o pagproseso ng mga Kalahok at ang pangkalahatang pangangasiwa ng naturang mga Kaganapan. Ang mga kalahok ay sa amin lamang dapat magtanong, magkomento o magsabi ng problema na maaaring may kinalaman sa mga Kaganapang ito.

PAGIGING KARAPAT-DAPAT

Ang lahat ng ganyang Kaganapan ay bukas sa legal na mga residente na may legal na edad sa mga lokasyon kung saan ang mga Kaganapang ito ay pinahihintulutan. Ang Chess.com, at ang kanya-kanyang mga pinagmulan, sangay, kaakibat, tagapamahagi, tagapagtingi, kinatawan ng pagbebenta, advertising at ahensya ng promosyon, at bawat isa sa aming kanya-kanyang mga opisyal, direktor at kawani, ay hindi maaaring pumasok sa Sweepstakes o manalo ng premyo. Ang mga Miyembro ng Sambahayan at Malapit na Miyembro ng Pamilya ng naturang mga indibidwal ay hindi rin maaaring pumasok o manalo. Ang "mga Miyembro ng Sambahayan" ay nangangahulugang mga taong nagbabahaginan ng parehong tirahan nang hindi kukulangin sa tatlong buwan ng taon. Ang "Malapit na Miyembro ng Pamilya" ay nangangahulugang mga magulang, step-parents, legal na tagapag-alaga, anak, step-children, kapatid, step-sibling, o asawa. Ang mga Kaganapang ito ay napapasailalim sa lahat ng mga naaangkop na federal, estado at lokal na batas at tuntunin at walang bisa kung saan ipinagbabawal o hinihigpitan ng batas.

MGA PREMYO

Ang Chess.com ay magpapasya at ipapahayag ang mga magagamit na Premyo para sa anumang kagayang Kaganapan sa takdang panahon. Isang premyo lamang bawat tao at bawat sambahayan ang igagawad. Ang mga regalong card at regalong sertipiko ay napapailalim sa mga tuntunin at mga kondisyon ng tagapagbigay. Ang mga Premyo ay hindi maaaring ilipat, gawing pera o palitan ng nanalo. Nasa amin lamang ang karapatan at ganap na pagpapasya para magbigay ng kapalit na premyo na katumbas o mas malaking halaga kung ang premyong inilarawan sa Opisyal na mga Tuntunin ay hindi pwede o hindi maigagawad, sa kabuuan o sa bahagi, sa anumang kadahilanan. Ang approximate retail value (ARV) ng premyo ay kakatawan sa aming mabuting hangarin na pagpapasiya. Ang pagpapasiyang iyan ay pangwakas at may-bisa at hindi maaaring i-apela. Kung ang aktwal na halaga ng premyo ay lumabas na mas mababa sa nakasaad sa ARV, ang kakulangan ay hindi babayaran ng pera. Wala kaming representasyon o garantiya patungkol sa hitsura, kaligtasan o pagganap ng anumang premyong iginawad. Mga paghihigpit, kondisyon, at limitasyon ay maaaring i-apply. Hindi namin papalitan ang anumang nawala o nanakaw na mga bagay na premyo.

Ang mga Kaganapang ito ay bukas sa mga legal na residente ng mga pwedeng lokasyon at ang mga Premyo ay igagawad lamang at/o ihahatid sa mga address na nasa loob ng nasabing mga lokasyon. Ang lahat ng federal, estado at/o lokal na mga buwis, bayarin, at patong na singil ay nag-iisang pananagutan ng nagwagi ng premyo. Ang kabiguang sumunod sa mga Tuntuning Opisyal ay magreresulta sa forfeiture ng premyo.

PAANO MAKAPASOK

Maaari kang online na pumasok sa anumang naturang Kaganapan sa Panahon ng Promosyon sa pamamagitan ng paggamit ng naaangkop na entry form, na matatagpuan sa aming website.

Ang automated o robotic na Paglahok na isinumite ng mga indibidwal o organisasyon ay madidiskwalipika. Ang pagsali gamit ang internet ay ginawa dapat ng Lumalahok. Anumang pagtatangka ng Lumalahok na makakuha ng higit sa nakasaad na bilang ng Paglahok gamit ang mga maramihang/magkaka-ibang email addresses, pagkakakilanlan, pagpaparehistro, login o anumang iba pang pamamaraan, kabilang, ngunit hindi limitado sa, abisong komersyal na subscription sa paligsahan/sweepstakes at/o pagpasok sa mga serbisyo, ay mawawalan ng bisa ang mga Pagsali ng Kalahok at ang Kalahok na iyan ay maaaring madiskwalipika. Ang pang-wakas na pagiging karapat-dapat sa paggawad ng anumang premyo ay sasailalim sa pagpapatunay ng pagiging karapat-dapat gaya ng nakasaad sa ibaba. Ang lahat ng mga Kalahok ay mai-post dapat sa pagtatapos ng Panahon ng Promosyon para makasali. Ang orasan ng aming database ay ang magiging opisyal na tagabantay ng oras para sa lahat ng mga naturang Kaganapan.

PAGPAPASIYA O PAGPILI NG NANALO

Ang (mga) Nagwagi sa gayong Kaganapan ay tutukuyin o pipiliin sa paraang inilarawan sa Opisyal na mga Tuntunin para sa naaangkop na Kaganapan.

ABISO SA NAGWAGI

Ang Nanalo ay aabisuhan sa email address na ibinigay sa Impormasyon ng Pagpasok na may takdang panahon na naihayag sa Opisyal na Tuntunin ng Kaganapan sa naaangkop na Kaganapan. Ang Potensyal na Mananalo ay dapat tanggapin ang premyo gamit ang email ayon sa direksyon ng Chess.com sa loob ng takdang panahon na inihayag sa mga Opisyal na Tuntunin ng Kaganapan sa naaangkop na Kaganapan. Kami ay hindi responsable sa anumang pagkaantala o kabiguang matanggap ang abiso sa anumang kadahilanan, kabilang ang hindi na aktibong email account(s), mga kahirapang teknikal na nauugnay dito, o kabiguan ng Nanalo na sapat na subaybayan ang anumang email account.

Anumang abiso sa nagwagi na hindi tinugunan o ibinalik dahil hindi maihatid ay maaaring magresulta sa pagkawalang-bisa ng premyo. Ang potensyal na nanalo ng premyo ay maaaring kailanganin na pumirma at ibalik ang sinumpaang pahayag ng pagiging karapat-dapat at pagpapalaya ng pananagutan, at isang Pagpapalabas ng Publisidad (kapag pinagsama-sama "ang mga Dokumento sa Pagkuha ng Premyo"). Walang pagpapalit o paglilipat ng premyo ang pinahihintulutan maliban na lang kung pahihintulutan ng Chess.com.

PAGKAPRIBADO

Ang anumang personal na impormasyon na ibinigay mo ay sasailalim sa aming patakarang pagkapribado sa https://www.chess.com/legal/privacy. Sa pagpasok sa anumang Kaganapang naturan, ipinagkakaloob mo sa Chess.com ang pahintulot na ipamahagi ang iyong email address at anumang iba pang pagkakakilanlang personal na impormasyon sa mga ikatlong partidong katuwang sa Kaganapan para lamang sa layuning pangangasiwa at pagtupad ng papremyo. Ang Chess.com ay hindi ipapamahagi ang iyong email address o anumang pagkakakilanlang personal na impormasyon sa publiko. Gayunpaman, kami ay maaaring gumawa ng listahan ng username ng mga Nanalo na pangpubliko at ang tunay na pangalan ng mga Nanalo na ibibigay lamang kapag hiniling.

PAGKAKAHAWIG AT PAHINTULOT

Ikaw ay sumasang-ayon na maaari naming gamitin ang iyong pangalan, imahe at pagkakahawig sa pag-advertise, pang-publisidad at pang-promosyon na mga layunin sa anuman at lahat ng media nang walang kabayaran (maliban kung ipinagbabawal ng batas) o karagdagang pahintulot mo o ng anumang ikatlong partido at nang walang paunang abiso at sumasang-ayon kang maisagawa ang tiyak na pahintulot sa nasabing paggamit kung hilingin namin.

LIMITASYON NG PANANAGUTAN

Ang Chess.com ay walang responsibilidad o pananagutan sa: (a) anumang mali o hindi tumpak na pagpasok ng impormasyon, o para sa anumang sira o pagkabigo sa pagpapadalang elektroniko ng data; (b) anumang hindi awtorisadong access sa, o pagnanakaw, pagkasira o pagbabago ng mga entry sa anumang punto ng operasyon ng Kaganapang ito; (c) anumang pagkasirang teknikal, kabiguan, pagkakamali, pagkukulang, pagkagambala, pagtanggal, depekto, pagkaantala sa operasyon o pagbagsak sa linya ng mga komunikasyon, ano pa man ang dahilan, patungkol sa anumang kagamitan, sistema, network, linya, satellite, server, kamera, computer o provider na ginagamit sa anumang aspeto ng operasyon ng Kaganapan; (d) hindi naa-access o hindi nagagamit ng anumang network o serbisyong wireless, ang Internet o website o anumang kumbinasyon nito; (e) suspendido o itinigil na Internet, wireless o landline na serbisyo ng telepono; o (f) anumang pinsala o pagkasira sa Kalahok o sa computer o mobile device ng sinumang ibang tao na maaaring may kaugnayan sa o bunga ng anumang pagsisikap na makalahok sa Kaganapan o mag-download ng anumang materyales sa Kaganapan.

Kung, sa anumang kadahilanan, ang Kaganapan ay hindi kayang gumana gaya ng nakaplano sa mga kadahilanang maaaring kasama ang walang limitasyong, impeksyon ng computer sa virus, pinakialaman, hindi awtorisadong pamamagitan, panloloko, teknikal na mga kabiguan, o anumang iba pang kadahilanan na maaaring makasira o makaapekto sa administrasyon, seguridad, pagiging patas, integridad o wastong pagsasagawa ng Kaganapang ito, ang Chess.com ay inilalaan ang karapatan sa sarili nitong pagpapasya na magkansela, magwakas, magbago o magsuspinde ng Kaganapan sa kabuuan o sa bahagi. Sa ganitong pangyayari, sususpindehin namin agad ang lahat ng mga bunutan at mga paggawad ng premyo, at inilalaan namin ang karapatan sa paggawad ng anumang natitirang mga premyo (hanggang sa kabuuan ng ARV gaya ng itinakda sa naaangkop na mga Tuntuning Opisyal ng Kaganapan) sa pamamaraang naipalagay namin na patas at makatarungan. Ang Chess.com at ang mga Pinalayang Partido ay hindi na magkakaroon ng anumang karagdagang pananagutan sa sinumang kalahok na may kaugnayan sa naaangkop na Kaganapan.

DISCLAIMER NG SOCIAL NETWORK O PROVIDER NG EMAIL ACCOUNT

Ang isang email account ay maaaring kailanganin para makapasok. Kung wala ka pang email account, kailangan mong bumisita sa isang tagapagkaloob ng email account para makalikha ng email account. Karaniwang libre ang paglikha ng email account. Ang ganitong uri ng promosyon ng Kaganapan ng Chess.com ay hindi itinataguyod, iniendorso o pinangangasiwaan ng, o nauugnay sa anumang tagapagkaloob ng email account. Nauunawaan mo na ikaw ay nagkakaloob ng iyong impormasyon sa Chess.com at hindi sa iyong tagapagkaloob ng email account. Sa paglahok gamit ang iyong tagapagkaloob ng email account, maaari ka ring sumailalim sa patakaran ng data ng iyong tagapagkaloob ng email account at mga tuntunin ng gamit, na maaaring matagpuan sa kanilang plataporma.

LISTAHAN NG NANALO/OPISYAL NA MGA TUNTUNIN

Para makakuha ng kopya ng naaangkop na Listahan ng Nagwagi na may tunay na mga pangalan o kopya ng Opisyal na mga Tuntunin para sa Naangkop na Kaganapan, ipadala ang iyong kahilingan kasama ang naka-stamp at self-addressed na sobre sa:

Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

Ang mga hiling sa tunay na pangalan ng mga nanalo ay dapat matanggap nang hindi lalampas sa petsang itinakda sa naaangkop na mga Tuntunin ng Opisyal na Kaganapan. Para sa online access ng Listahan ng Nanalo, bumisita sa URL ng naaangkop na Kaganapan. Ang listahan ng nagwagi ay ipo-post pagkatapos makumpleto ang kumpirmasyon ng nanalo.