Forums

3,4,5 nước hết cờ

dotuananh2007

3 nước hết cờ

 

dotuananh2007

5 nước hết cờ

 

dotuananh2007

4 nước hết cờ

 

TriD11

3 quick checkmates...

BooTung

2 nước hết cờ

fishyvishy

please use english

anhtuan1904

tôi 4 nước hết cờ

BooTung

Yes 3,4,5 move to checkmate