ნაჩუქარი წევრობის შეძენისა და მიღების პირობები

შემდეგი ტექსტი გამოქვეყნებულია მხოლოდ გასაცნობად. იურიდიულად მნიშვნელოვანი ვერსია არის მხოლოდ ტექსტი ინგლისურ ენაზე.
მოქმედებს: November 18, 2022

თანხმობა პოლიტიკაზე

თუ შეიძენთ წევრბას საჩუქრად ამით თქვენ ეთანხმებით ამ პოლიტიკას და ჩვენი მომხმარებლის შეთანხმების ყველა ნაწილს. თუ არ ეთანხმებით ამ პოლიტიკას ან ჩვენს მომხმარებლის შეთანხმებას, თქვენ არ შეგიძლიათ შეიძინოთ წევრბა საჩუქრად.

A Gift Membership is a membership paid for by one person (the “Purchaser”) for someone else (the “Recipient”). A Purchaser and Recipient cannot be the same party. On the day the Purchaser successfully completes the purchase of a Gift Membership (the "Purchase Date"), Chess.com will create an order confirmation number for the Purchaser. Gift Memberships, unlike other Chess.com Memberships, are non-renewing and allow access to Chess.com Memberships by the Recipient only from the date when the Gift Membership begins (the "Gift Start Date") through the duration of the membership purchased (the “Gift Term”). Any purchase or use of Gift Memberships is subject to this Policy, which is in addition to and does not replace the general Chess.com User Agreement.

საჩუქრად წევრობის შეძენა

ნაჩუქარი წევრობის შეძენა შესაძლებელია მხოლოდ Chess.com-ზე. შესყიდვა ხდება ამ პოლიტიკით გათვალისწინებული სპეციალური პირობებით. შეძენისას მყიდველი ირჩევს თარიღს, როდესაც ნაჩუქარი წევრობა გადაეცემა მიმღებს ("საჩუქრის მიტანის დღე“). წევრობის გაცემა შესაძლებელია შეძენის თარიღიდან არაუმეტეს 90 დღისა. მიტანის დღეს, Chess.com გაააქტიურებს მიმღების პრემიუმ სტატუსს და გაუგზავნის მიმღებს წერილს ან/და შეტყობინებას Chess.com პროფილზე. შეძენის დღეს Chess.com მყიდველს გაუგზავნის ნაჩუქარი წევრობის შეძენის დამადასტურებელ შეტყობინებას შეკვეთის ნომრით.

Chess.com არ არის პასუხისმგებელი შეტყობინების მიღების შეფერხებაში მიმღების არასწორი მისამართის, სპამის ფილტრების ან სხვაგვარი მიზეზის გამო. თუ მყიდველს სურს საჩუქრის მიწოდების დღეს შეატყობინოს მიმღებს სხვა მეთოდით, გარდა Chess.com-სგან ელ. წერილის ან Chess.com-ზე მომხმარებლის პროფილზე შემოსული შეტყობინებისა, მან ეს თავად უნდა გააკეთოს.

ნაჩუქარ წევრობაზე წვდომა

თუ მყიდველი იყენებს მიმღების Chess.com მომხმარებლის სახელს წევრობის საჩუქრად გასაგზავნად:

საჩუქრის მოქმედების დაწყების თარიღი (როდესაც წევრობა მოქმედებს) ემთხვევა საჩუქრის მიღების თარიღს, ხოლო დასრულების თარიღი არის ნაჩუქარი წევრობის ვადის გასვლის თარიღი. წევრობას ვადა გაუვა თუნდაც მიმღებმა მოგვიანებით დაიწყოს მისი გამოყენება ან არასოდეს არ გამოიყენოს იგი.

თუ მყიდველი იყენებს მიმღების ელ. ფოსტის მისამართს წევრობის საჩუქრად გასაგზავნად, შესაძლებელია შემდეგი ვარიანტები:

i.) თუ მიმღებმა შექმნა Chess.com აკაუნტი საჩუქრის მიტანის დღემდე და საჩუქრის მყიდველის მიერ მოწოდებული ელ. ფოსტის მისამართი ემთხვევა მიმღების Chess.com აკაუნტზე გამოყენებულ ელ.ფოსტის მისამართს:

საჩუქრის მოქმედების დაწყების თარიღი (როდესაც წევრობა მოქმედებს) ემთხვევა საჩუქრის მიღების თარიღს, ხოლო დასრულების თარიღი არის ნაჩუქარი წევრობის ვადის გასვლის თარიღი. წევრობას ვადა გაუვა თუნდაც მიმღებმა მოგვიანებით დაიწყოს მისი გამოყენება ან არასოდეს არ გამოიყენოს იგი.

iI.) თუ მიმღებს ქონდა Chess.com აკაუნტი საჩუქრის მიტანის დღემდე და საჩუქრის მყიდველის მიერ მოწოდებული ელ. ფოსტის მისამართი არ ემთხვევა მიმღების Chess.com აკაუნტზე გამოყენებულ ელ.ფოსტის მისამართს:

ნაჩუქარი წევრობა არ იმოქმედებს, სანამ მიმღებს აქვს Chess.com-ის აქტიური გამოწერა. ნაჩუქარი წევრობის მოქმედების დასაწყებად, მიმღებს შეუძლია (a) დაუკავშირდეს Chess.com მხარდაჭერას; ან (b) შექმნას ახალი Chess.com აკაუნტი იმ ელ. ფოსტის მისამართის გამოყენებით, რომელიც მითითებულია მიჯმღების მიერ ნაჩუქარ წევრობაში. წევრობის მოქმედება დაიწყება Chess.com-ის ახალი აკაუნტის შექმნისთანავე.

iii.) თუ მიმღებს არ ჰქონდა Chess.com აკაუნტი საჩუქრის მიტანის დღემდე;

წევრობის გამოყენების დასაწყებად, მიმღებმა უნდა შექმნას ახალი Chess.com აკაუნტი მჩუქნელის მიერ მითითებული ელ. ფოსტის მისამართის გამოყენებით. წევრობის მოქმედება დაიწყება Chess.com-ის ახალი ანგარიშის შექმნისთანავე.

Refunds and notice of non-transferable

Gift Memberships are not refundable except as required by applicable law. Gift Memberships may not be resold or transferred. A Gift Membership is not valid and will not be honored, and Chess.com will not be liable for the value of the Gift Membership, if the Gift Membership is obtained from an unauthorized seller or reseller, including through any Internet auction site.

Single-Use Only; Not Combinable with Other Offers; Not Exchangeable.

ნაჩუქარი წევრობა არ არის განახლებადი. ნაჩუქარი წევრობის შეძენის ან დაბრუნების გაერთიანება სხვა სპეციალურ შეთავაზებებთან, კუპონებთან, ფასდაკლებებთან ან აქციებთან შეუძლებელია. ნაჩუქარი წევრობის გაცვლა ან გამოყენება Chess.com-ის სხვა წევრობებთან ერთად შეუძლებელია.

თაღლითობა და შეტყობინება გადაუხდელობის შესახებ

Chess.com reserves the right to refuse to honor a Gift Membership if Chess.com suspects that the Gift Membership was obtained fraudulently. Chess.com reserves the right to refuse to honor any Gift Membership in the event of a disputed credit card charge, bounced check or other failure of consideration.

Changes to Agreement

Chess.com იტოვებს უფლებას დროდადრო ცვალოს ან შეცვალოს ეს ხელშეკრულება თავისი შეხედულებისამებრ გაფრთხილების გარეშე. ამ შეთანხმების მიმდინარე ვერსია ხელმისაწვდომია აქ: https://www.chess.com/legal/gifting.