Weggeefacties, Kansspelen en Sweepstakes

De volgende tekst is slechts een informatieve vertaling. De enige rechtsgeldige versie is beschikbaar in het Engels.
Ingangsdatum: November 18, 2022

Van tijd tot tijd sponsort Chess.com een aantal weggeefacties, kansspelen of sweepstakes evenementen.

ER IS GEEN AANKOOP NODIG OM PRIJZEN OF GELD TE WINNEN VOOR ENIGE EVENEMENTEN VAN DEZE AARD. HET DOEN VAN EEN AANKOOP OF BETALING VAN ENIGE VORM ZAL UW KANS OP WINNEN NIET VERGROTEN. AL DERGELIJKE EVENEMENTEN ZIJN NIETIG WAAR VERBODEN OF BEPERKT DOOR DE WET.

Door deel te nemen aan dergelijke Evenementen, aanvaardt u onvoorwaardelijk en stemt u ermee in deze Regels, alle Officiële Evenementenregels met betrekking tot het Evenement en de beslissingen van Chess.com, die in alle opzichten definitief en bindend zijn, te accepteren en na te leven. Chess.com is verantwoordelijk voor het verzamelen, indienen of verwerken van Aanmeldingen en de algehele administratie van dergelijke Evenementen. Deelnemers dienen uitsluitend naar ons te kijken voor vragen, opmerkingen of problemen die u heeft met betrekking tot deze Evenementen.

IN AANMERKING KOMEN

Al dergelijke Evenementen staan open voor legale inwoners van de wettige leeftijd op locaties waar deze Evenementen zijn toegestaan. Chess.com en zijn respectievelijke moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, distributeurs, detailhandelaren, verkoopvertegenwoordigers, reclame- en promotiebureaus en elk van onze respectievelijke functionarissen, directeuren en werknemers komen niet in aanmerking voor deelname aan de Sweepstakes of het winnen van een prijs. Gezinsleden en Directe Familieleden van dergelijke personen komen ook niet in aanmerking om mee te doen of te winnen. "Gezinsleden" betekent personen die ten minste drie maanden per jaar dezelfde woning delen. "Directe Familieleden" betekent ouders, stiefouders, wettelijke voogden, kinderen, stiefkinderen, broers en zussen, stiefbroers en -zussen of echtgenoten. Deze Evenementen zijn onderworpen aan alle toepasselijke federale, staats- en lokale wet- en regelgeving en zijn nietig waar verboden of beperkt door de wet.

PRIJZEN

Chess.com zal te zijner tijd de beschikbare Prijzen voor een dergelijk Evenement bepalen en bekendmaken. Er wordt slechts één prijs per persoon en per huishouden uitgereikt. Cadeaubonnen en -certificaten zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de uitgever. Prijzen kunnen niet worden overgedragen, ingewisseld voor contant geld of worden vervangen door de winnaar. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een vervangende prijs van gelijke of hogere waarde toe te kennen als een prijs beschreven in de Officiële Regels niet beschikbaar is of om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk niet kan worden toegekend. De geschatte winkelwaarde (ARV) van de prijs vertegenwoordigt onze vaststelling te goeder trouw. Die vaststelling is definitief en bindend en kan niet worden aangevochten. Indien de werkelijke waarde van de prijs lager blijkt te zijn dan de vermelde ARV, wordt het verschil niet in contanten uitgekeerd. We geven geen verklaring of garantie met betrekking tot het uiterlijk, de veiligheid of de prestaties van een toegekende prijs. Er kunnen beperkingen, voorwaarden en limieten van toepassing zijn. We vervangen geen verloren of gestolen prijsitems.

Deze Evenementen staan open voor legale inwoners van in aanmerking komende locaties en er worden alleen Prijzen uitgereikt en/of afgeleverd op adressen binnen die locaties. Alle federale, staats- en/of lokale belastingen, toeslagen en heffingen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de prijswinnaar. Het niet naleven van de Officiële Regels leidt tot verbeurdverklaring van de prijs.

HOE MEE TE DOEN

U kunt tijdens de Promotieperiode online deelnemen aan een dergelijk Evenement door naar het toepasselijke deelnameformulier te gaan, dat beschikbaar zal zijn op onze website.

Geautomatiseerde of gerobotiseerde Inzendingen die door individuen of organisaties worden ingediend, worden gediskwalificeerd. Aanmelding via internet moet worden gedaan door de Deelnemer. Elke poging van de Deelnemer om meer dan het vermelde aantal Inzendingen te verkrijgen door gebruik te maken van meerdere/verschillende e-mailadressen, identiteiten, registraties, logins of andere methoden, inclusief, maar niet beperkt tot, kennisgeving van inschrijving voor commerciële wedstrijden/sweepstakes en/of deelname aan diensten, zal de Inzendingen van de Deelnemer ongeldig maken en die Deelnemer kan worden gediskwalificeerd. De definitieve geschiktheid voor de toekenning van een prijs is onderworpen aan de geschiktheidsverificatie zoals hieronder uiteengezet. Alle Inzendingen moeten voor het einde van de Promotieperiode zijn gedaan om deel te kunnen nemen. Onze databaseklok zal de officiële tijdwaarnemer zijn voor al dergelijke Evenementen.

BEPALING OF SELECTIE VAN DE WINNAAR

De Winnaar(s) van een dergelijk Evenement worden bepaald of geselecteerd op de manier die is beschreven in de Officiële Regels voor het betreffende Evenement.

WINNAAR KENNISGEVING

De Winnaar wordt per e-mail op de hoogte gebracht op het e-mailadres dat is opgegeven in de Deelname-informatie met het tijdsbestek dat is aangekondigd in de Officiële Evenementregels voor het betreffende Evenement. Potentiële Winnaars moeten een prijs per e-mail accepteren zoals aangegeven door Chess.com binnen het tijdsbestek dat is aangekondigd in de Officiële Evenementregels voor het betreffende Evenement. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of het niet ontvangen van een melding om welke reden dan ook, inclusief inactieve e-mailaccount(s), technische problemen die daarmee verband houden, of het verzuim van de Winnaar om een e-mailaccount adequaat te controleren.

Elke kennisgeving aan een winnaar die niet wordt beantwoord of als onbestelbaar wordt geretourneerd, kan leiden tot verlies van de prijs. De potentiële prijswinnaar kan worden gevraagd om een beëdigde verklaring van geschiktheid en vrijwaring van aansprakelijkheid te ondertekenen en terug te sturen, en een Vrijgave van Publicatie (gezamenlijk "de Prijsclaimdocumenten"). Geen vervanging of overdracht van een prijs is toegestaan, behalve door Chess.com.

PRIVACY

Alle persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt, is onderworpen aan ons privacybeleid op https://www.chess.com/legal/privacy. Door deel te nemen aan een dergelijk Evenement, geeft u Chess.com toestemming om uw e-mailadres en andere persoonlijk identificeerbare informatie te delen met externe Evenementpartners, uitsluitend voor administratie en prijsuitreiking. Chess.com zal uw e-mailadres of andere persoonlijk identificeerbare informatie niet met het publiek delen. We kunnen echter een lijst met gebruikersnamen van Winnaars openbaar maken en de echte namen van Winnaars alleen op verzoek beschikbaar stellen.

GELIJKENIS EN TOESTEMMING

U stemt ermee in dat we uw naam, afbeelding en gelijkenis mogen gebruiken voor reclame-, publiciteits- en promotiedoeleinden in alle media zonder compensatie (tenzij bij wet verboden) of aanvullende toestemmingen van u of enige derde partij en zonder voorafgaande kennisgeving en u stemt ermee in om specifieke toestemming te verlenen voor dergelijk gebruik indien door ons gevraagd.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Chess.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor: (a) onjuiste of onnauwkeurige aanmeldingsinformatie, of voor foutieve of mislukte elektronische gegevensoverdracht; (b) elke ongeoorloofde toegang tot, of diefstal, vernietiging of wijziging van aanmeldingen op enig moment in de uitvoering van dit Evenement; (c) elke technische storing, tekortkoming, fout, weglating, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in de uitvoering of communicatielijnstoring, ongeacht de oorzaak, met betrekking tot apparatuur, systemen, netwerken, lijnen, satellieten, servers, camera's, computers of providers die worden gebruikt in enig aspect van de uitvoering van het Evenement; (d) ontoegankelijkheid of onbeschikbaarheid van een netwerk of draadloze dienst, het Internet of website of een combinatie daarvan; (e) onderbroken of stopgezette Internet-, draadloze of vaste telefoondienst; of (f) enig letsel of schade aan de computer of het mobiele apparaat van de Deelnemer of een andere persoon die verband kan houden met of het gevolg kan zijn van een poging om deel te nemen aan het Evenement of het downloaden van materiaal in het Evenement.

Indien, om welke reden dan ook, het Evenement niet kan verlopen zoals gepland om redenen die kunnen omvatten, maar niet beperkt zijn tot, infectie door een computervirus, sabotage, ongeoorloofde interventie, fraude, technische storingen of andere oorzaken die de administratie kunnen beschadigen of beïnvloeden, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of correct verloop van dit Evenement, behoudt Chess.com zich het recht voor om naar eigen goeddunken het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten. In een dergelijk geval zullen we alle trekkingen en prijsuitreikingen onmiddellijk opschorten, en behouden we ons het recht voor om eventuele resterende prijzen (tot de totale ARV zoals uiteengezet in de toepasselijke Officiële Evenementregels) toe te kennen op een manier die door ons als eerlijk en billijk wordt beschouwd. Chess.com en de Gevrijwaarde Partijen hebben geen verdere aansprakelijkheid jegens een deelnemer in verband met het betreffende Evenement.

DISCLAIMER VAN SOCIAAL NETWERK OF E-MAIL ACCOUNT PROVIDER

Er kan een e-mailaccount nodig zijn om mee te doen. Als u nog geen e-mailaccount heeft, moet u een e-mailaccountprovider bezoeken en vervolgens een e-mailaccount aanmaken. Het is over het algemeen gratis om een e-mailaccount aan te maken. Elke promotie van Chess.com-Evenementen van deze aard wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met een e-mailaccountprovider. U begrijpt dat u uw informatie aan Chess.com verstrekt en niet aan uw e-mailaccountprovider. Door deel te nemen via uw e-mailaccountprovider, bent u mogelijk ook onderworpen aan het gegevensbeleid en de gebruiksvoorwaarden van uw e-mailaccountprovider, die u op hun platform kunt vinden.

LIJST MET WINNAARS/OFFICIËLE REGELS

Om een kopie van de toepasselijke Lijst van Winnaars met echte namen of een kopie van de Officiële Regels voor het toepasselijke Evenement te verkrijgen, stuurt u uw verzoek samen met een gefrankeerde, aan uzelf geadresseerde envelop naar:

Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

Verzoeken om de echte namen van de winnaars moeten uiterlijk op de datum die is vermeld in de toepasselijke Officiële Evenementregels zijn ontvangen. Om online toegang te krijgen tot een Lijst met Winnaars, gaat u naar de URL voor het betreffende Evenement. De lijst met winnaars wordt gepubliceerd nadat de bevestiging van de winnaars is voltooid.